Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2016

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016

Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z Polityką Ujawnień Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2016 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2017

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2017

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2017 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2018

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2018

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2018 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2019

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2019

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2019
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2019

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2019 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2020

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 20
20
4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2020
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2020

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2020 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ