Bankowość elektroniczna

Call Center 800 888 888

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2013

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2013

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2013
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2013

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2014

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2014

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2014
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2014

Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z Polityką Informacyjną Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2014 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2015

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2015
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2015

Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z Polityką Ujawnień Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2015 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2016

1. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 - aktywa
2. Bilans Banku sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 - pasywa

3. Pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016

4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016

Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z Polityką Ujawnień Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka według stanu na dzień 31.12.2016 roku. III FILAR NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ