Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

Depozyty Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.
 

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają
  zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
   

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, podmioty prowadzące działalność maklerską,
  fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostek samorządu terytorialnego.
   

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych
  ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.